Nghị định 109/2018/NĐ-CP: Khuyến khích phát triển sản xuất hữu cơ

Ngày 04/09/2018

Nghị định 109/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018 quy định về sản xuất, chứng nhận, kinh doanh, kiểm tra... trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Việt Nam trực tiếp quy định và khuyến khích phát triển sản xuất hữu cơ.

Theo Nghị định, nông dân sản xuất hữu cơ (bao gồm nông dân sản xuất trong hệ thống PGS) đều được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước như các chương trình Nông nghiệp công nghệ cao và An toàn. 

Đối với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ VN đây là một tin vui cho các hội viên, những người đã và đang sản xuất hữu cơ chân chính có một khung pháp lý để hoạt động.

Nghị định cũng quy định rõ một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Cụ thể:

-Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ (điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước…);

- Hỗ trợ 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ;

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông

- Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN, trong đó, định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật… theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông.

Nguồn hỗ trợ bao gồm: Ngân sách Nhà nước; lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác đang triển khai; Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

  • Chú giải

PGS Việt Nam được phát triển theo ADDA - VNFU (Liên minh Nông nghiệp Đan Mạch - Châu Á) (Liên kết ngoài) và Hội Nông dân Việt Nam (liên kết ngoài) Dự án Nông nghiệp Hữu cơ trong năm 2008 và 2009.

Đây là nhiều nhóm sản xuất, người tiêu dùng, các tổ chức hỗ trợ (NGO) cũng như thương nhân buôn bán sản phẩm hữu cơ (các công ty).

PGS đã xây dựng tiêu chuẩn cho dự án, dựa trên các tiêu chuẩn cơ bản quốc gia về các sản phẩm hữu cơ ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Link xem chi tiết