Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông Phạm Thành Công

Ông Phạm Thành Công

Chủ tịch tập đoàn

Ông Hoàng Quyết Tiến

Ông Hoàng Quyết Tiến

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Linh Ngọc

Ông Nguyễn Linh Ngọc

Phó chủ tịch

Ông Đặng Như Lợi

Ông Đặng Như Lợi

Phó chủ tịch

Bà Nguyễn Hồng Hạnh

Bà Nguyễn Hồng Hạnh

Phó chủ tịch