Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Ông Phạm Thành Công

Ông Phạm Thành Công

Chủ tịch Tập đoàn, Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Linh Ngọc

Ông Nguyễn Linh Ngọc

Phó Chủ tịch

Ông Hoàng Quyết Tiến

Ông Hoàng Quyết Tiến

Phó Chủ tịch

TS. Nguyễn Hữu Điệp

TS. Nguyễn Hữu Điệp

Phó Chủ tịch

Ông Đặng Như Lợi

Ông Đặng Như Lợi

Phó Chủ tịch

ThS. Ngân Văn Chuyên

ThS. Ngân Văn Chuyên

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thúy Hạnh

Bà Lê Thúy Hạnh

Phó Tổng Giám đốc

ThS. Phạm Quốc Tuấn

ThS. Phạm Quốc Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

ThS. Phạm Hải Đăng

ThS. Phạm Hải Đăng

Phó Tổng Giám đốc