Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

Tên giải: Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng lần thứ IV

ĐV trao giải: Bộ Xây dựng & Báo Xây dựng

Năm trao giải: 2021