Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng

Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng

Tên giải: Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng - Nhà tài trợ

ĐV trao giải: Bộ Xây dựng & Báo Xây dựng

Năm trao giải: 2022