Tập đoàn GFS công bố TCCS VTOPBASE

Ngày 18/10/2022

Tập đoàn GFS công bố TCCS VTOPBASE TCCS05/2022/GFS KG. Tiêu chuẩn thiết kế, Thi công và nghiệm thu

Ngày 03/10/2022 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Five Star Kim Giang đã ký quyết định ban hành Tiêu chuẩn Cơ sở:  TCCS05/2022/GFS KG. Tiêu chuẩn thiết kế, Thi công và nghiệm thu.


Công bố áp dụng TCCS VTopbase cho các dự án của công ty, cung ứng hoặc chuyển giao công nghệ cho các đối tác bên ngoài công ty.