Đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền,

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền,

Tên giải: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng hội thi

ĐV trao giải: BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Năm trao giải: 2021