Bằng khen Công ty

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông VT

Năm trao giải: 2017

Bằng khen trao tặng cho Công ty Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất về thành tích hoàn thành suất sắc nhiệm vụ