Khu công nghiệp
Ngày: 11/04/2013
Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư Sản xuất - tiền thân là Trung Tâm Quan hệ quốc tế thuộc Tổng công ty XDCT giao thông 8, đã tham gia nhận thầu xây dựng nhiều Công trình hạ tầng giao thông và các cơ sở hạ tầng khu Công nghiêp trên toàn Việt Nam.

 

Định hướng đầu tư chiến lược của GFS là đầu tư xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu với cơ sở hạ tầng hoàn thiện được xây dựng theo hướng chú trọng đến bảo vệ môi trường, tạo ra công viên công nghiệp xanh, sạch theo mô hình thành phố công nghiệp hiện đại nhằm hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững.