Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn GFS và DKPharma
Ngày: 25/12/2014
Ngày 22/12/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn GFS và DKPharma Việt Nam, sau khi đoàn có chuyến khảo sát thực địa tại Hà Giang.

Phó Ch tch UBND tnh Nguyn Minh Tiến làm vic vi Tp đoàn GFS và DKPharma.

Ti bui làm vic, lãnh đạo Tp đoàn GFS và DKPharma Vit Nam đã báo cáo sơ b v kết qu sau nhng ngày kho sát, làm vic thc địa ti các địa phương trong tnh. Đoàn công tác ca Tp đoàn đã đến huyn Qun B kho sát vic đặt Vườn bo tn và sn xut ging cây dược liu ti địa bàn, d kiến s xây dng thành Vườn cây thuc quc gia. Ti xã Phong Quang, đoàn đã kho sát khu vc d kiến đặt nhà máy sn xut thuc Đông dược và các sn phm t thiên nhiên; kho sát vùng có tr lượng than bùn ca tnh để làm phân hu cơ phc v sn xut nông nghip cht lượng cao. Lãnh đạo Tp đoàn GFS và DKPharma Vit Nam đánh giá cao s phi hp, to điu kin thun li nht t phía tnh Hà Giang cho Tp đoàn trin khai các ni dung biên bn đã ký kết gia hai bên vào ngày 18/9 ti Hà Ni. Cp y chính quyn và người dân các hp tác xã cng đồng sn xut dược liu đã trin khai quyết lit các ni dung, công tác trng và phát trin cây dược liu. Các mô hình th nghim phát trin dược liu đã được trin khai đúng tiến độ, to cơ s khoa hc cho vic thc hin chương trình phát trin dược liu ca Hà Giang. V phía Tp đoàn đã cùng vi các chuyên gia dược liu và các đối tác ca mình đến Hà Giang kho sát điu kin th nhưỡng, tìm hiu thêm v sn phm chè Shan tuyết ca tnh. Đồng thời có định hướng trong vic trng và chế biến dược liu, khai thác sn phm chè Shan tuyết để liên kết vi các đối tác, sn xut chế biến công ngh cao, đạt tiêu chun và hướng ti xut khu. Dp này, Tp đoàn đề ngh vi tnh to điu kin thun li nht cho doanh nghip có th trin khai ngay vic xây dng Vườn bo tn và sn xut ging cây dược liu, nhà máy sn xut thuc Đông dược

Kết lun ti bui làm vic, Phó Ch tch UBND tnh Nguyn Minh Tiến cho biết, v phía cp y chính quyn và người dân Hà Giang đã trin khai thc hin đúng các ni dung tha thun, hp tác vi Tp đoàn. Các hp tác xã cng đồng sn xut dược liu và người dân đã trin khai trng và phát trin mt s loi dược liu theo đúng kế hoch đề ra. UBND tnh Hà Giang luôn to mi điu kin thun li nht cho các doanh nghip đầu tư, phát trin ti tnh, đặc bit ci cách th tc hành chính, rút ngn thi gian tiến hành các th tc cp phép đầu tư, ưu tiên các doanh nghip đầu tư vào lĩnh vc sn xut, chế biến nông nghip theo hướng công ngh cao.

Phó Ch tch UBND tnh Nguyn Minh Tiến đề ngh Tp đoàn GFS và DKPharma Vit Nam khn trương có văn bn xin ch chương ca tnh v vic đặt Vườn bo tn và sn xut ging cây dược liu ti huyn Qun B. Giao cho Trung tâm xúc tiến đầu tư và Ban qun lý các công trình trng đim ca tnh phi hp vi Tp đoàn hoàn tt các trình t, th tc. Thêm vào đó, đề ngh phía Tp đoàn tiến hành kho sát đánh giá tài nguyên than bùn ca tnh để thiết kế, xây dng nhà máy sn xut phân bón hu cơ cho phù hp, đẩy nhanh tiến độ thc hin xây dng nhà máy sn xut thuc Đông dược.