IET OF NAS

Ngày 30/09/2022

IET OF NAS

IET OF NAS

Viện kỹ thuật Thermophysics của NAS của Ukraina. Địa chỉ gửi thư: 2a, Zhelyabova Str., Kiev, 03057, Ukraina.
E-mail: admin@ittf.kiev.ua;
Điện thoại: (044) 456 62 82;
Fax: (044) 456 60 91
Viện kỹ thuật Thermophysics của NAS Ukraina được thành lập vào năm 1947 trên cơ sở viện năng lượng của Viện Hàn lâm khoa học Chxhcnxv Ukraina. Tên ban đầu là "Viện nhiệt và năng lượng kỹ thuật", sau khi tái tổ chức vào năm 1964, nó đã là viện kỹ thuật Thermophysics của Viện Hàn lâm khoa học Chxhcnxv Ukraina